HEEFT U AL EEN EPC CERTIFICAAT?

BENT U AL IN HET BEZIT VAN EEN EPC ATTEST , NEE? CONTACTEER ONS!

Wij werken met energiedeskundigen die U met raad en daad zullen bijstaan en garanderen binnen de 5 werkdagen een EPC attest in uw bezit.

EPC bij verkoop en verhuur van woongebouwen.

 

Sinds november 2008 is het EPC of energieprestatiecertificaat verplicht bij  de verkoop van appartementen en woningen. Sinds januari 2009 is het document ook  verplicht geworden bij de verhuur van wooneenheden zoals woningen, appartementen  en woongebouwen. In het EPC vindt u meer informatie over de energiezuinigheid  van een woning.

 

Het epc certificaat moet beschikbaar zijn vanaf het moment dat de woning te  koop of te huur wordt aangeboden, zoniet loopt de eigenaar risico op een boete.  Een EPC moet dus aanwezig zijn voor ondertekening van het compromis of de  akte. Op die manier worden potentiële kopers en huurders geïnformeerd over de  energiezuinigheid van de woning.

Verkopers en verhuurders moeten een beroep doen op een erkende  energiedeskundige type A voor de opmaak van een EPC voor hun woning.

 

Een EPC is nodig bij de zuivere verkoop in volle eigendom of bij verhuur.

 

Naast het EPC bij verkoop en verhuur van woongebouwen legt deze richtlijn op  dat ook voor nieuwbouwwoningen een EPC moet worden opgemaakt. Ook  bepaalde publieke gebouwen groter dan 1000m² en vaak door het publiek  bezocht, zullen over een EPC moeten beschikken en dit uithangen op een voor het  publiek zichtbare plaats. Ook bij verkoop van niet-residentiële gebouwen  is een EPC verplicht.

 

Wat is het EPC (energieprestatiecertificaat) bij verkoop en verhuur  van woongebouwen?

 

Potentiële kopers of huurders van een woongebouw krijgen met het EPC een idee  van de energiezuinigheid van de woning en bovendien krijgen ze een aantal  vrijblijvende adviezen om de energieprestatie van het gebouw te verbeteren.  Verkopers en verhuurders kunnen met het EPC de energiezuinige kenmerken van hun  woning/gebouw in de verf zetten.

 

Het EPC legt op zich geen eisen op aan het gebouw, maar informeert de  potentiële kopers of huurders over de energetische kwaliteit van het gebouw door  aan het gebouw een energetische score (kengetal) toe te kennen. Deze score wordt  berekend op basis van de eigenschappen van het gebouw zoals de gebruikte  materialen en isolatiewaarden van muren en dak, ramen en deuren, en de  installaties voor verwarming en warm water.

 

Het kengetal wordt uitgedrukt in kWh/m² en drukt uit wat het berekende  jaarverbruik is ten opzichte van de bruikbare vloeroppervlakte van de woning.  Bij de berekening wordt geen rekening gehouden met het verbruikersgedrag of de  gezinssamenstelling van de (vorige) bewoners. Dit kengetal zal dus vaak niet  overeenstemmen met de gegevens die u bijvoorbeeld op uw elektriciteitsfactuur  vindt.

 

Naast deze “score” bevat het EPC ook een reeks energiebesparende  aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn niet verplicht, maar bieden de koper of  huurder nuttige informatie over mogelijke energiebesparende investeringen.

Verder staan nog een aantal administratieve gegevens, zoals gegevens van de  energiedeskundige, informatie over premies, … vermeld op het EPC.

 

Wat moet u doen als u uw woning wil verkopen of  verhuren?

 

De eigenaar van een woongebouw die zijn gebouw wil verkopen of verhuren zal  de nodige acties moeten ondernemen om ervoor te zorgen dat een EPC beschikbaar  is op het moment dat de woning te koop of te huur wordt aangeboden. Het  EPC moet door de eigenaar-verkoper of eigenaar-verhuurder worden voorgelegd aan  (potentiële) kopers of huurders.

 

Bij verkoop van een woongebied moet het EPC worden overgedragen aan de koper.  Hoewel het EPC dus al aanwezig moet zijn voor de ondertekening van het compromis  of de akte, zal in de notariële akte een clausule met betrekking tot het EPC  worden opgenomen. De notaris heeft meldingsplicht aan het Vlaams  Energieagentschap (VEA) indien geen EPC aanwezig is.

 

Bij het sluiten van een huurovereenkomst ontvangt de huurder een kopie van  het EPC. Ook hier moet de eigenaar-verhuurder een EPC kunnen voorleggen aan de  kandidaat-huurders.

 

Een EPC bij verkoop en verhuur van een woongebouw kan enkel opgemaakt worden  door een erkende energiedeskundige type A. Er wordt door de overheid geen vaste  prijs opgelegd die zo een energiedeskundige mag aanrekenen.

 

VEA zal steekproefsgewijze controles uitvoeren op aanwezigheid en correctheid  van het EPC. Indien geen EPC aanwezig is, zal de eigenaar uitgenodigd worden op  een hoorzitting en riskeert hij een boete tussen 500 en 5000 euro.

 

Welke woningen vallen onder het toepassingsgebied?

 

Het EPC bij verkoop en verhuur van bestaande woongebouwen is verplicht bij de  verkoop en verhuur van elke wooneenheid en moet dus opgemaakt worden per woning, per appartement, per studio, …

Het EPC bij verkoop betreft enkel verkoop in volle eigendom. Bij  schenking, bij verkoop van enkel vruchtgebruik, bij gerechtelijke onteigening, … is dus geen EPC verplicht.

Een wooneenheid is elke eenheid in een gebouw met woonfunctie die energie  verbruikt ten behoeve van mensen en die over de nodige (woon)voorzieningen  beschikt om autonoom te functioneren. Woningen waar geen verwarming  aanwezig is, zijnde geen opwekkings- of afgiftesysteem, moeten niet over een EPC  beschikken.

 

Ook voor onbewoonbaar verklaarde woningen is geen EPC nodig bij  verkoop.

 

Voor studentenhomes die bestaan uit studentenkamers zonder badkamer en  keuken, moet een EPC opgemaakt worden voor het gebouw in zijn geheel, aangezien  een studentenkamer zonder badkamer en keuken niet gezien wordt als een aparte  wooneenheid.

 

Ook serviceflats worden beschouwd als residentiële gebouwen. Voor  serviceflats die verkocht worden, dient een EPC voor bestaande woning opgesteld  te worden. Indien de serviceflats worden verhuurd, dient een EPC opgesteld te  worden als er effectief een huurovereenkomst met de bewoner wordt afgesloten.  Indien geen huurovereenkomst wordt afgesloten, dan dient geen EPC bij verhuur te  worden opgemaakt.

 

Concreet betekent dit ook dat vakantiewoningen, waarvan de  huurovereenkomsten voor minder dan twee maanden worden gesloten, niet over een  EPC dienen te beschikken.

 

Als u voor 1 januari 2009 reeds een woning verhuurde, waarbij het  huurcontract niet werd vernieuwd na 1 januari 2009 én de huurder blijft  dezelfde, dan moet u geen EPC laten opmaken. Indien u na 1 januari 2009 wel een  nieuwe huurder krijgt of het huurcontract werd vernieuwd, dan moet u wel een EPC  laten opmaken. Bij stilzwijgende verlenging van het huurcontract is geen EPC  vereist.

 

In geval van woningen waar ook een niet-residentiële functie, zoals  een kantoor, winkel, dokterspraktijk, … is gehuisvest, moet enkel voor het  residentiële gedeelte een EPC opgemaakt worden. Het niet-residentiële gedeelte  kan echter meegenomen worden bij de opmaak van het EPC residentieel op  voorwaarde dat het niet-residentiële gedeelte kleiner is dan 800 m², kleiner dan  het residentiële gedeelte en binnen het beschermd volume valt.

 

Het EPC blijft 10 jaar geldig. Wanneer de wooneenheid opnieuw verkocht  of verhuurd wordt, binnen deze geldigheidstermijn van 10 jaar, moet geen nieuw  EPC voor verkoop of verhuur opgemaakt worden. Uiteraard moet wel steeds een  kopie in geval van verhuur en het originele EPC in geval van verkoop worden  meegegeven aan de nieuwe huurder of koper.

 

Als in de woning intussen maatregelen zijn doorgevoerd waardoor het gebouw  energiezuiniger is geworden, bijvoorbeeld het vervangen van enkel glas door  isolerend glas, kan de eigenaar er baat bij hebben om een nieuw EPC te laten  opmaken. Het nieuwe EPC zal dan een betere score geven.

 

Indien de woning recent werd gebouwd zodat reeds een EPC bij bouw  beschikbaar is, moet geen EPC voor verkoop en verhuur van woongebouwen opgemaakt  worden zolang het EPC voor nieuwbouw geldig is (eveneens 10 jaar).

 

Hoe verloopt de opmaak van het epc  attest (energieprestatiecertificaat) bij verkoop en verhuur van  woningen?

 

Enkel een erkende energiedeskundige type A kan het EPC bij verkoop of verhuur  opmaken.

 

Een energiedeskundige type A komt eerst ter plaatse de woning inspecteren.  Hij kijkt daarbij naar het dak, de muren, de vloer, de ramen, de deuren, de  gebruikte isolatiematerialen, de verwarmingsinstallatie, … Daarna stopt de  energiedeskundige alle gegevens in een speciaal softwareprogramma om de  energiescore te berekenen en het EPC op te maken. Hij ondertekent dan het EPC en  overhandigt het aan de eigenaar van de woning. De opmaak van een EPC neemt  gemiddeld een halve dag in beslag.

 

De opmaak van het EPC gebeurt met behulp van de certificatiesoftware die door  het VEA ter beschikking wordt gesteld aan de erkende energiedeskundigen type A.  Bij de inspectie moet de energiedeskundige type A het inspectieprotocol volgen.  Door het gebruik van een vaste inspectiemethode en specifieke software wordt de  reproduceerbaarheid verhoogd.

 

Hoe verloopt de controle op het EPC?

 

Het VEA zal steekproefsgewijs controles uitoefenen op de geleverde  prestaties, kwalificaties en de aanvullende vereisten van de erkende  energiedeskundige, alsook op de correctheid en aanwezigheid van een EPC bij  verkoop of verhuur van residentiële gebouwen.

Als blijkt dat het EPC van onvoldoende kwaliteit getuigt of als uit de  controle van de kwalificaties blijkt dat de energiedeskundige niet aan de  voorwaarden voldoet, kan het VEA de EPC’s in kwestie intrekken.

 

Als bij de controle blijkt dat het EPC niet met de werkelijkheid  overeenstemt, kan het VEA aan de energiedeskundige een boete opleggen tussen 500  en 5000 euro.

 

Het VEA kan de eigenaar van een woongebouw een administratieve geldboete  opleggen van minimaal 500 euro en maximaal 5000 euro als de eigenaar die zijn  woning verkoopt of verhuurt niet over een geldig EPC beschikt. Afwezigheid van  een EPC is op zich geen reden dat de woning niet kan verkocht of verhuurd  worden, maar de eigenaar loopt wel het risico op een boete. Vanaf 12 maart 2009  heeft de notaris ook meldingsplicht aan het VEA bij afwezigheid van een EPC en  zal tevens een clausule in de notariële akte worden opgenomen.

 

Als de wooneenheid op het moment van de verkoop niet beschikt over een  verwarmingssysteem, is er geen verplichting tot het opmaken van een EPC. In dat  geval is geen melding van de notaris vereist. Als geldend bewijs wordt hier een  gehandtekende overeenkomst tussen koper en verkoper aanvaard waarin vermeld  wordt dat geen verwarming aanwezig is op het moment van het te koop stellen van  de woning.

 

Als de notaris bij het verlijden van de authentieke akte vaststelt dat er  voor het bewuste residentiële gebouw geen geldig EPC beschikbaar is, brengt hij  het VEA hier vervolgens onverwijld van op de hoogte. Als er geen EPC aanwezig  is, zal de eigenaar worden uitgenodigd op een hoorzitting. De eigenaar loopt  risico op een boete tussen 500 en 5000 euro.

Lees andere blogposts.

Een nieuwe uitstraling, vernieuwing, wij zijn Verlimmo!
Lees meer
VERPLICHTE ELEKTRICITEITSKEURING
Lees meer
Kent u de waarde van uw pand?
Lees meer