Privacybeleid

Contactgegevens & Verplichte vermeldingen

Rechtsvorm: BV
Vennootschapsnaam: Verlicant BV
Handelsnaam: Verlimmo
Beroepstitel : Vastgoedmakelaar-bemiddelaar BIV 507.117
Maatschappelijke zetel: Markt 21, 2900 Schoten
BTW-nummer: BE 0892 088 016
Ondernemingsnummer: 0892 088 016
Telefoonnummer :  +32 3 658 95 58
E-mail:  info@verlimmo.be
Hyperlink(s) Website: www.verlimmo.be

Inleiding

 1. Dit privacybeleid legt uit hoe Verlimmo omgaat met de persoonsgegevens van haar klanten, natuurlijke personen, en alle andere natuurlijke personen die met Verlimmo in contact staan (hierna ‘u’ genoemd).
 2. Onder persoonsgegevens wordt elke vorm van informatie verstaan die u toelaat om uzelf direct of indirect als een natuurlijke persoon te identificeren.
 3. Verlimmo hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert ten volle uw persoonlijke levenssfeer. Verlimmo behandelt en beschermt uw persoonsgegevens dan ook op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze.

  Bij de verwerking van uw persoonsgegevens leeft Verlimmo evident de wet na, momenteel de Belgische wet van 8 december 1992 en sinds 25 mei 2018 de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming (beter bekend als ‘GDPR’ of ‘AVG’) of enig ander wetgevingsbesluit die deze wijzigt.

  Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u verkrijgen bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, vanaf 25 mei 2018 de Gegevensbeschermingsautoriteit genoemd.
 4. Wij nodigen u uit om deze verklaring zorgvuldig te lezen zodat u het beleid van Verlimmo op dit gebied kent en begrijpt. Deze verklaring wordt regelmatig bijgewerkt. De meest recente versie van de verklaring is beschikbaar op onze website. Wij zullen u op de hoogte brengen via de gebruikelijke communicatiekanalen indien er belangrijke wijzigingen zijn aangebracht.

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking?

 1. Verlimmo, met zetel te Markt 21, 2900 Schoten, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens.
 2. Verlimmo is dan ook uw gesprekspartner en is diegene die ten aanzien van de Gegevensbeschermingsautoriteit verantwoording dient af te leggen aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens. Verlimmo bepaalt de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt alsook de gebruikte middelen en de verwerkingseigenschappen.
 3. Verlimmo kan beroep doen op gespecialiseerde dienstverleners om uw persoonsgegevens namens Verlimmo en volgens de instructies van Verlimmo te verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid. Enkel de persoonsgegevens die strikt noodzakelijke zijn zullen aan deze dienstverleners worden doorgegeven (hierna de ‘verwerkers van  Verlimmo ‘genoemd).
 4. Voor alle vragen die betrekking hebben op de bescherming van uw privacy kunt u zich richten tot de zaakvoerder. U kunt contact met hem opnemen door een e-mail te sturen naar info@verlimmo.be.

Welke persoonsgegevens verwerken wij

 1. Op of via de Website verwerken wij enkel, en voor zover u deze verstrekt, volgende persoonsgegevens: voornaam & familienaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, elektronische identificatiegegevens en woningkenmerken
 2. Wij verwerken o.m. ook volgende gegevens: apparaatgegevens, logbestandsgegevens zoals het IP-adres, browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen en de door u bezochte pagina’s op de Website (en de datum en tijd van de door u bezochte pagina’s). Deze gegevens worden automatisch (zelfs zonder enige registratie), enkel voor statistische doeleinden en met oog op verdere verbetering van de Website verwerkt.
 3. Verlimmo verwerkt geen gegevens die uw ras of etnische afkomst onthullen, of politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheids- of levensgegevens of seksuele gerichtheid, genetische gegevens of biometrische gegevens.

Voor welke doeleinden verwerkt Verlimmo uw persoonsgegevens?

 1. Verlimmo verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens enkel en alleen voor de hier onder beschreven doeleinden. Verlimmo zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke en relevante gegevens voor een bepaald doel worden verwerkt. Verlimmo verwerkt uw gegevens in de door de wet toegestane situaties, meer bepaald:
 1.  Verlimmo dient zich te houden aan wetgeving die haar in specifieke omstandigheden verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken in het kader van haar activiteiten. Deze verplichtingen kunnen met zich meebrengen dat Verlimmo moet samen te werken met de bevoegde autoriteiten en/of derden, en eventueel bepaalde van uw persoonsgegevens aan hen overmaakt. Hieronder vallen onder meer:

De lijst van wettelijke verplichtingen waarvoor Verlimmo uw gegevens moet verwerken, is niet exhaustief en is onderhevig aan veranderingen.

 1. Contractuele relaties tussen Verlimmo en u als klant. Alvorens contracten te sluiten dient Verlimmo soms bepaalde gegevens verkrijgen en verwerken, met name om onder andere:

In het kader van lopende contracten of het beheer van contracten dient Verlimmo een aantal gegeven te verwerken, in het bijzonder om te voldoen aan administratieve en boekhoudkundige verplichtingen. In dit kader kunnen uw gegevens intern binnen Verlimmo worden verzonden naar diverse afdelingen, waaronder aan diegene die niet rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de relatie met u of de uitvoering van een bepaald contract. Meer bepaald verwerkt Verlimmo uw gegevens bij de uitvoering van contracten als volgt:

Verlimmo kan uw persoonsgegevens voor bijkomende doeleinden verwerken in het kader van de relatie met u en de uitvoering van contracten.

 1. Gerechtvaardigde belangen van Verlimmo. Verlimmo verwerkt uw gegevens ook voor de verwezenlijking van haar gerechtvaardigde belangen. Hierbij streeft Verlimmo ernaar om een billijke balans te vinden tussen de noodzaak om gegevens te verwerken en respect voor uw rechten en vrijheden, met inbegrip van de bescherming van de privacy. Persoonsgegevens worden onder andere verwerkt voor:
 1. Specifiek gerechtvaardigd belang van Verlimmo: direct marketing doeleinden. Verlimmo voert een klantensegmentatie uit – in het bijzonder naargelang uw behoeften – om u bijvoorbeeld geschikte panden en/of diensten aan te bieden die overeenstemmen met uw professionele en persoonlijke situatie. Daartoe kan Verlimmo onder meer:

Verlimmo kan uw persoonlijke elektronische contactgegevens (namelijk uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres) verwerken om u persoonlijke informatie, advertenties of voorstellen toe te sturen via directe marketing of nieuwsbrieven. In dit geval dient Verlimmo eerst uw specifieke toestemming te vragen. Door dit privacybeleid te aanvaarden, geeft u uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

Met wie deelt Verlimmo uw persoonsgegevens?

 1. Verlimmo behandelt uw persoonsgegevens met de grootste zorg en deelt uw gegevens alleen om u de beste diensten aan te bieden bij de uitvoering van haar opdracht. Verlimmo kan uw gegevens toezenden aan andere entiteiten binnen haar groepsverband in binnen en buitenland, met name aan de andere entiteiten van de groep die Verlimmo bijstaan bij de uitvoering, het beheer en de controle van de activiteiten, met inbegrip van rapportage, ondersteuning en computer beveiliging of het aanbieden van specifieke diensten en producten.
 1. In sommige gevallen is Verlimmo bij wet verplicht om uw gegevens te delen met derden, waaronder:

Verlimmo draagt uw gegevens tevens over aan specifieke dienstverleners om te helpen met :

Verlimmo dient uw gegevens ook over te maken aan online en sociale netwerkproviders, die Verlimmo gebruikt voor het aanbieden van reclamediensten. Eveneens kunnen uw persoonlijke gegevens in het kader van gerechtelijke procedures aan gerechtsdeurwaarders of advocaten worden meegedeeld. In de hiervoor genoemde gevallen zorgt Verlimmo ervoor dat derden enkel beperkt toegang hebben tot de persoonsgegevens die nodig zijn om de vereiste specifieke taken uit te voeren. Verlimmo zal er ook voor zorgen dat derden zich ertoe verbinden de persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke wijze te gebruiken en te gebruiken in overeenstemming met de instructies van Verlimmo en zijn gegevensbeschermingsbeleid.

 1. Verlimmo bewaart uw persoonsgegevens binnen de EER. Er worden dan ook geen gegevens overgebracht naar landen buiten de EER.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

 1. Verlimmo zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld. Deze periode is gelinkt aan de wettelijke en fiscale verplichtingen van Verlimmo, evenals de wettelijke noodzaak om uw gegevens bij te houden buiten de bewaringsperiode ter bewijs of om te reageren op verzoeken om informatie van de bevoegde instantie, bijvoorbeeld:  

Buiten deze perioden worden uw persoonlijke gegevens verwijderd of geanonimiseerd.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

 1. Verlimmo hanteert strikte normen om de persoonsgegevens onder haar controle te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Verlimmo neemt dan ook maatregelen van technische en organisatorische aard zoals encryptie, antivirus, firewalls, toegangscontroles, strenge selectie van medewerkers en leveranciers, om ongepaste toegang, verlies of openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen en te detecteren. 

  In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw persoonsgegevens onder de controle van Verlimmo gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zal Verlimmo onmiddellijk handelen om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en actie ondernemen via adequate remediëren maatregelen. Indien nodig, zal Verlimmo u in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Wat zijn uw rechten bij het verwerken van uw persoonsgegevens?

 1. Recht van inzagen verbetering, beperking, wissing, overdraagbaarheid van gegevens en van bezwaarVoor de hierboven vermelde doeleinden heeft u:
 1. Recht om een klacht in te dienen. U kunt uw rechten uitoefenen door een geschreven verzoek per post te versturen, dat gedateerd is, ondertekend en met kopie van uw identiteitsbewijs bijgesloten naar Verlimmo, Markt 21, 2900 Schoten, of per e-mail naar info@verlimmo.be. U kunt ook een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, per post te Drukpersstraat 15, 1000 Brussel, of per e-mail op commission@privacycommission.be, of telefonisch op +32 2 274 48 00.

Cookiebeleid

 1. Bij een internetbezoek op een website of gebruik van een toepassing of app van Verlimmo kunnen bestanden en technologieën worden gebruikt die informatie opslaan op uw eindapparatuur (PC, laptop, smart phone, tablet ed.) of die toegang verkrijgen tot informatie die reeds is opgeslagen op uw eindapparatuur. Deze bestanden en technologieën kunnen bestaan uit cookies, web beacons, log files, instellingen en informatie op uw eindapparatuur en dergelijke.
 1. De website van Verlimmo maakt gebruik van de volgende soorten cookies:
 1. U kunt de cookies, web beacons, logfiles en andere bestanden en technologieën die Verlimmo gebruikt, uitschakelen in de mate en zoals hierna beschreven. Het verwijderen en/of weigeren van cookies, web beacons, logfiles en andere bestanden en technologieën kan tot gevolg hebben dat u de website niet meer optimaal kan gebruiken.De werkwijze is afhankelijk van de browser die u gebruikt en kan u raadplegen via onderstaande links.
© 2021 Verlimmo. Alle rechten voorbehouden. ❘ GebruiksvoorwaardenPrivacybeleid ❘ made by